• Gebrandschilderde ramen

  Opvallend zijn de prachtige, gebrandschilderde ramen. Loop op een zonnige dag de kerk eens binnen en ervaar zelf de gotische pracht.

 • Mooie akoestiek

  Door de mooie, uitgebalanceerde akoestiek is de kerk ook zeer geschikt als concertlocatie. Er is voldoende ruimte voor kamerkoren en kamerorkesten om voor in de kerk op te treden.

 • ’t Dak van Werkhoven

  De RK kerk vormt samen met de Sint Stevenskerk en de molen de ‘skyline’ van Werkhoven en mag met recht ’t Dak van Werkhoven genoemd worden.

 • Neogotische kerk

  De RK kerk is een neogotische kerk en architect is Wolter te Riele, leerling van Pierre Cuypers (1827-1921) die beschouwd wordt als de belangrijkste neogotische bouwmeester van Nederland. Wie de kerk op een stralende zomerdag binnenkomt zal iets van de grootsheid van de gotiek “op dorpsniveau” ervaren.

Stichting ’t Dak van Werkhoven opgericht

Het dak van de Katholieke kerk in Werkhoven moet dringend gerenoveerd worden. De leien van het dak en de toren dienen vervangen te worden en ook moet er opnieuw gevoegd worden. Dit is een kostbare, maar noodzakelijke renovatie. Als dit niet binnen enkele jaren gerealiseerd wordt komt het voortbestaan van de kerk in gevaar.

Sinds 2012 zijn we gestart met acties om geld in te zamelen om het groot onderhoud aan het dak van de kerk te kunnen verrichten. Op 9 september 2019 hebben we feestelijk en onder grote belangstelling de gouden haan teruggeplaatst op de gerestaureerde toren. De eerste fase van het groot onderhoud was gerealiseerd. Dit is met name door de grote betrokkenheid en inzet van de Werkhovense geloofsgemeenschap en andere dorpsgenoten tot stand gekomen. Velen van u hebben zich daarvoor ingezet.

Toekomstvisie en enquête
Na de realisatie van het onderhoud aan de toren wilde de locatieraad door met de volgende fases van het onderhoud aan het Dak. Het parochiebestuur (van de overkoepelende PJ23 parochie) heeft echter eind 2019 op de rem getrapt. Het parochiebestuur gaf toen aan dat er geen toestemming komt voor de volgende fases, waarvoor de fondsen inmiddels al aanwezig waren. Ze wilden eerst dat alle locaties een beleidsplan in zouden dienen met een toekomstvisie. Om die toekomstvisie te kunnen schrijven heeft de locatieraad in januari 2020 een enquête gehouden onder alle leden van de geloofsgemeenschap.  63% van de geloofsgemeenschap heeft hieraan deelgenomen.

Uit deze enquête bleek dat de betrokkenheid bij de kerk groot is. Het behoud van de kerk is voor een grote groep belangrijk. De meerderheid vond het een goed idee om meerdere activiteiten in de gebouwen te laten plaatsvinden, gericht op verbondenheid in het dorp. Op basis van de enquête is door de locatieraad een toekomstvisie vastgesteld. Deze is in november 2020 aan de leden van de geloofsgemeenschap gepresenteerd en vervolgens aan het parochiebestuur gestuurd. Het parochiebestuur heeft deze toekomstvisie voor kennisgeving aangenomen.

Impasse
We zijn in gesprek gebleven met het parochiebestuur, maar tot nu toe zonder enig resultaat. Na het afkondigen van een investeringsstop in 2020 van drie jaar wilde het parochiebestuur wachten tot er meer duidelijkheid zou zijn omtrent de toekomst van alle locaties binnen de parochie. Het bestuur heeft in januari 2023 middels een brief laten weten dat zij het niet aannemelijk vindt dat in de kerk in Werkhoven over 10 jaar nog eucharistievieringen gehouden zullen worden. Wij voelen ons echter gesterkt door de resultaten van de enquête en de vele acties rondom ‘t Dak van Werkhoven dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor ons dorp.

Parochianen en dorpsbewoners zijn zich meer bewust geworden van de waarde van het kerkelijk erfgoed voor het dorp en de betekenis voor de (geloofs)gemeenschap. Ook in de toekomst kan het kerkgebouw een waardevolle plaats blijven vervullen in onze dorpsgemeenschap. Dit kan betekenen dat naast een religieuze functie het kerkgebouw ook meerdere maatschappelijke functies kan hebben.

Hoe verder?
De locatie Werkhoven staat er financieel niet slecht voor. De locatieraad wil de gewijde kerk behouden voor het dorp. Zoals hierboven aangegeven met mogelijk meerdere maatschappelijke functies. 

Stichting ’t Dak van Werkhoven
Om dit alles mogelijk te maken heeft de locatieraad het initiatief genomen de Stichting ’t Dak van Werkhoven op te richten. Het doel van deze stichting is “het in stand houden van het cultureel en gemeentelijk erfgoed van de kerk en de ontwikkeling van de activiteiten ten behoeve van het algemene nut van de Werkhovense gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

In deze stichting worden de bijeengebrachte gelden van alle acties en activiteiten ondergebracht. De locatieraad acht dit wenselijk zodat de gelden beschikbaar blijven voor ’t Dak en voor toekomstige ontwikkelingen van het kerkgebouw. De overige inkomsten van de geloofsgemeenschap zoals de kerkbalans en de wekelijkse eerste collectes blijven gewoon beschikbaar voor de normale exploitatie van onze geloofsgemeenschap.